CZŁONKOSTWOCzłonkostwo
recyklingCzłonkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

Członkowie dzielą sie na:
  • zwyczajnych
  • wspierających
  • honorowych
Członkiem Zwyczjnym moze być każda osoba fizyczna akceptująca cele Stowarzyszenia, posiadająca obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz osoba będąca cudzioziemcem bez względu na miejsce jej zamieszkania deklarująca pomoc finansową rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnego wniosku.

Członkiem Wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna akceptująca cele Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową, merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnego wniosku.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła istotny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia a także ekspert, autorytet naukowy lub prawny. Przyjęcia nowych członków honorowych dokonuje Zarząd w drodze uchwały na wniosek co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

Deklaracje członkowskie:

wykonanie:
WBStudio