GPP Ekologia
Menufacebook

O nas - cele stowarzyszenia

  • Współpraca i wzajemne wsparcie członków stowarzyszenia, wymiana doświadczeń i informacji. Kształtowanie wizerunku branży jako przejawiającej troskę o jakość i ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.Reprezentowanie, promocja i lobbing na rzecz podmiotów gospodarczych działających w branży gospodarowania odpadami. Wspieranie rozwoju gospodarczego branży gospodarowania odpadami. Tworzenie i rozwijanie sieci i powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami i klastrów.
  • Promowanie członków grupy w kraju i za granicą. Spełnianie funkcji usługowej, informacyjnej i doradczej wobec członków stowarzyszenia GPP Ekologia. Współpraca z organami władzy państwowych i samorządowych w dziedzinie optymalizacji rozwiązań stosowanych w ustawodawstwie związanym z gospodarką odpadami. Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko.
  • Współdziałanie na rzecz utworzenia i rozwoju ogólnopolskiego zintegrowanego systemu selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów. Racjonalizacja gospodarki odpadami, w tym zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów innych niż komunalne. Zwiększenie udziału odpadów innych niż komunalne podlegających odzyskowi i prawidłowemu unieszkodliwianiu. Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu metodami innymi niż składowanie. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw z branży gospodarowania odpadami do zmian zachodzących w gospodarce.
  • Stymulowanie podejmowania i wzmacniania współpracy pomiędzy nauką a gospodarką poprzez realizację projektów i wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych, wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym i klastrów służące transferowi nowych technologii i know-how, działanie na rzecz innowacyjności oraz rozwój systemu informacji o innowacjach i promocji innowacyjności. Zapewnienie dostępu do usług konsultacyjnych i doradczych dla przedsiębiorstw w tym m.in. dotyczących projektów mających za cel wdrożenie w tych przedsiębiorstwach procesów przyjaznych środowisku. Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wdrażania i usprawniania zarządzania środowiskiem, w tym w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi.
  • Edukacja ekologiczna społeczeństwa i kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska.
    Budowanie i kształtowanie świadomości ekologicznej, w tym świadomości przedsiębiorców będących wytwórcami odpadów w zakresie ciążących na nich ustawowych obowiązków w tej dziedzinie. Popularyzowanie wiedzy i osiągnięć naukowych dotyczących najbardziej efektywnych rozwiązań z zakresu gospodarowania odpadami, w powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie GPP Ekologia, ul. Aleje Jerozolimskie 155 lok 52, 02-326 Warszawa. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję
Do góry